nZEB & domy pasywne

W 2018 roku weszła w życie dyrektywa 2018/844, zmieniającą dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która w pakiecie klimatyczno-energetycznym zakładała:

 • ograniczenie o 20% emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku w stosunku do poziomu z 1990 roku,
 • zwiększenie o 20% udziału energii z odnawialnych źródeł w całym zużyciu energii w UE,
 • zwiększenie o 20% efektywności energetycznej. 

Nowa dyrektywa 2018/844 określa cele krótkoterminowe do 2030 roku, średnioterminowe do 2040 roku i długoterminowe do 2050 roku i zakłada:

 • redukcję emisji gazów cieplarnianych o 80-95% w całej UE w stosunku do poziomu z 1990 roku, 
 • zwiększenie efektywności energetycznej budynków – całkowitą dekarbonizację europejskich zasobów budowlanych i przekształcenie istniejących budynków w budynki o niemal zerowym zużyciu energii do 2050 roku. 

W Polsce od 31.12.2020 nowo powstałe budynki muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (załącznik nr 2 – wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii, jednolity tekst Dz. U. z 2019 poz. 1065). Na podstawie obowiązującej dyrektywy Polska zobowiązana została do opracowania Krajowego Planu na rzecz energetyki i klimatu na lata 2021-2030. Plan ten wyznacza cele klimatyczno-energetyczne do 2030 roku:

 • 7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze nieobjętym systemem ETS w porównaniu do 2005 roku;
 • 21-23% udziału odnawialnych źródeł energii – poziom 23% będzie możliwy po uzyskaniu dodatkowych środków unijnych;
 • 14% udziału w odnawialnych źródłach energii w transporcie;
 • 1,10% średniorocznego wzrostu udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie;
 • 23% wzrostu efektywności energetycznej w porównaniu z prognozami PRIMES 2007;
 • 56-60% redukcji udziału węgla w produkcji energii elektrycznej.